Ιατρικός φάκελος και συνέχιση της θεραπείας

…….

Όταν λαμβάνετε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, βεβαιωθείτε για την καταγραφή όλων των ιατρικών πράξεων, εξετάσεων, ιστορικού νοσηλείας και αποτελεσμάτων της περίθαλψης, που λαμβάνετε από επαγγελματία υγείας σε κράτος της ΕΕ/ΕΟΧ, προκειμένου να διασφαλίσετε την συνέχεια της θεραπείας.

Για την εξασφάλιση της συνέχειας της περίθαλψης, στην οποία υποβληθήκατε σε κράτος-μέλος ΕΕ/ΕΟΧ, έχετε δικαίωμα σε γραπτή ή ηλεκτρονική ιατρική καταγραφή της εν λόγω θεραπείας και πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα αντίγραφο του φακέλου αυτού σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Φροντίστε για την καταγραφή όλων των ιατρικών πράξεων, εξετάσεων και αποτελεσμάτων της περίθαλψης, που λαμβάνετε από επαγγελματία υγείας σε κράτος ΕΕ/ΕΟΧ.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το εθνικό σημείο επαφής διασυνοριακής περίθαλψης του κράτους στο οποίο λάβατε την περίθαλψη.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Απριλίου 2021
  • GR
  • EN
  • Μετάβαση στο περιεχόμενο