……………….

Στην ενότητα αυτή, ως ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ μπορείτε να αναζητήσετε τα τυποποιημένα έντυπα αιτήσεων σχετικά με τις διοικητικές διαδικασίες του Ν.4213/13 (Οδηγία 2011/24/ΕΕ), που αφορούν στην προηγούμενη έγκριση και στην αποζημίωση διασυνοριακής περίθαλψης σε χώρα ΕΕ/ΕΟΧ. Επιπλέον, είναι διαθέσιμη βιβλιοθήκη με νομικές πηγές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής νομοθεσίας.

………………

Τυποποιημένα έντυπα αιτήσεων ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ

Οδηγία 2011/24/ΕΕ (Ν.4213/13) – Γενικά έγγραφα (ενδιαφέρον για Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ)

Διασυνοριακές συνταγές (ενδιαφέρον για επαγγελματίες υγείας, ιατρούς και φαρμακοποιούς)

…….

Νομικές πηγές

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

 • Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης
 • Εκτελεστική Οδηγία 2012/52/ΕΕ της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν την αναγνώριση των ιατρικών συνταγών οι οποίες εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη
 • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας
 • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας
 • Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)
 • Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών

Ελληνική Νομοθεσία

 • Νόμος υπ’ αριθμ. 4213/13 Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L88/45/ 4.4.2011) και άλλες διατάξεις.
 • Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Υ9α/76908/5-09-2014 (ΦΕΚ. 2425/Β’/11-9-2014) Διοικητικές διαδικασίες για τη χρήση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (άρθρο 9 του Ν. 4213/2013)
 • Αριθμ. ΕΑΛΕ Γ.Π2281-22.02.2021 Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία Υ9α/79323/15.9.2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας, «Καθορισμός των περιπτώσεων υγειονομικής περίθαλψης που μπορεί να υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση (άρθρο 8 του ν.4213/2013)» (Β’ 2459)
 • Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π 49771/01-12-2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΑ9/87340/8-10-2014 (ΦΕΚ2774/Β’/16-10-2014) Γενικές αρχές για τον υπολογισμό των εξόδων που πρόκειται να επιστραφούν σε ασφαλισμένο στα πλαίσια της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (άρθρο 7 του ν. 4213/13)
 • Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846 Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. Φ.90380/25916/3294/31.10.2011 (Β΄ 2011) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, με θέμα «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ» (Β΄2315/19-6-2018)
 • Εγκύκλιος Υπουργού Υγείας για το Εθνικό Σημείο Επαφής Διασυνοριακής Περίθαλψης, με αρ. πρωτ. 97740/7-11-2014 (ΑΔΑ: Ω4Ω9Θ-ΗΒΠ)
 • Νόμος υπ΄ άριθμ.4931/22 (ΦΕΚ.94/Α΄/94/13-5-2022 Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.
 • Υπουργική απόφαση υπ’ άριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ. 34693 (ΦΕΚ. 3010/Β’/15-6-2022) Καθορισμός διαδικασίας και προϋποθέσεων εγγραφής του πληθυσμού σε προσωπικό ιατρό.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Φεβρουαρίου 2024
 • GR
 • EN
 • Μετάβαση στο περιεχόμενο