…….

Οι 7 Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ) στην Ελλάδα  είναι οι ακόλουθες:

1η Υ.ΠΕ. Αττικής
2η Υ.ΠΕ.Πειραιώς και Αιγαίου
3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας
4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης
5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος
6η Υ.ΠΕ.Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
7η Υ.ΠΕ. Κρήτης

Σκοπός των Υγειονομικών Περιφερειών είναι:

  • ο προγραμματισμός, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος στα όρια της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, της λειτουργίας όλων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας,
  • η υποβολή στον Υπουργό Υγείας, εισηγήσεων, μέτρων και προτάσεων που αποσκοπούν στην πληρέστερη και αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας τους και,
  • η παρακολούθηση της εφαρμογής, από τις Διοικήσεις των εποπτευόμενων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΦΠΥΥΚΑ), της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο Υγείας.

Ως Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ορίζονται οι ακόλουθοι:

  • Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας,
  • Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Απεξάρτησης,
  • λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας. 

Σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια λειτουργεί Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών για θέματα Υγείας (ΚΕΠΥΚΑ). Το Κέντρο δέχεται αναφορές, παράπονα και καταγγελίες για ζητήματα υπηρεσιών υγείας αρμοδιότητας της Υ.ΠΕ. και συνεργάζεται με άλλα αρμόδια όργανα για την εξέταση των παραπάνω θεμάτων.

ΚΕΠΥΚΑ 1ης ΥΠΕ e-mail: politis@1dype.gov.gr

ΚΕΠΥΚΑ 2η ΥΠΕ: τηλέφωνο επικοινωνίας 2132004352, e-mail: kepy@2dype.gov.gr

ΚΕΠΥΚΑ 3η ΥΠΕ   

ΚΕΠΥΚΑ 4η ΥΠΕ: τηλέφωνο επικοινωνίας:2313327897, email:4ype@4ype.gr

ΚΕΠΥΚA 5ηΥΠΕ: τηλέφωνο επικοινωνίας: 2413500855,email: info@dypethessaly.gr

ΚΕΠΥΚΑ 6η ΥΠΕ 

ΚΕΠΥΚA 7ηΥΠΕ: τηλ.:28103404434, email: kepyka@hc-crete.gr,   epanagiotaki@hc-crete.gr

Τελευταία ενημέρωση: 5 Μαρτίου 2024
  • GR
  • EN
  • Μετάβαση στο περιεχόμενο