………

Δευτεροβάθμια υγειονομική περίθαλψηΩς δευτεροβάθμια ή νοσοκομειακή περίθαλψη νοούνται όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες και πράξεις που απαιτούν νοσηλεία, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια ημερήσιας νοσηλείας, και διενεργούνται στις δομές (νοσοκομεία, Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας κτλ), που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
Διασυνοριακή συνταγήΣυνταγή φαρμάκου ή ιατροτεχνολογικού βοηθήματος, η οποία εκδίδεται από ασκούντα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στον τομέα της υγείας και που έχει νόμιμη άδεια για το σκοπό αυτόν σε κράτος − μέλος ΕΕ/ΕΟΧ και εκτελείται σε διαφορετικό κράτος-μέλος ΕΕ/ΕΟΧ.
Διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψηΗ υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται ή συνταγογραφείται σε κράτος − μέλος διάφορο από το κράτος−μέλος ασφάλισης.
ΕΟΠΥΥΕθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που ιδρύθηκε το 2011 ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και αποτελεί το μοναδικό αγοραστή υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Είναι ο μεγαλύτερος φορέας δημόσιας ασφάλισης υγείας στη χώρα παρέχοντας υπηρεσίες υγείας για πάνω από το 95% του πληθυσμού.
ΕΟΦΕθνικός Οργανισμός Φαρμάκων με αποστολή την προστασία της Δημόσιας Υγείας σε σχέση με την κυκλοφορία στην Ελλάδα, φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης, φαρμακούχων ζωοτροφών και προσθετικών ζωοτροφών, τροφίμων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής, βιοκτόνων, ιατρικών βοηθημάτων και καλλυντικών.
ΕΚΠΥΕνιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 4898/Β’/2018) με τον οποίο καθορίζονται οι παροχές υγείας σε είδος, η έκταση, το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης τους και προσδιορίζονται οι δικαιούχοι των παροχών αυτών, καθώς και ο τρόπος αποζημίωσης της σχετικής δαπάνης.
Έκτακτη και επείγουσα περίθαλψηΩς ασφαλισμένοι στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της Ελλάδας έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε επείγουσα και αναγκαία ιατρική φροντίδα σε περίπτωση ατυχήματος, ξαφνικής ασθένειας ή εάν χρειαστείτε ειδική φροντίδα λόγω χρόνιας πάθησης ενώ ταξιδεύετε για δουλειά, σπουδές ή διακοπές στο εξωτερικό. Ο φορέας παροχών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα μπορεί να αναλάβει το σύνολο ή μέρος του κόστους περίθαλψής σας.
Έντυπο S2/E112Ευρωπαϊκό έντυπο για προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ και Ελβετία. Εκδίδεται από τον εθνικό φορέα παροχών υγείας.
Εξειδικευμένες θεραπείεςΕίναι η περίθαλψη που απαιτεί τη χρήση πολύ εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού και υπόκειται σε απαιτήσεις σχεδιασμού προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής και μόνιμη πρόσβαση στην ποιοτική νοσοκομειακή περίθαλψη.
Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς (ΕΔΑ)Τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς (ΕΔΑ) είναι εικονικά δίκτυα στα οποία συμμετέχουν πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχουν ως στόχο να διευκολύνουν τη συζήτηση για τις πολύπλοκες ή σπάνιες νόσους και παθήσεις που χρήζουν άκρως εξειδικευμένης θεραπευτικής αγωγής και συγκέντρωσης γνώσεων και πόρων.
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ)Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη σε περίπτωση ατυχήματος ή ξαφνικής ασθένειας κατά την προσωρινή διαμονή Ευρωπαίου ασφαλισμένου σε μια από τις 27 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας.
ΕΣΥΤο Εθνικό Σύστημα Υγείας ιδρύθηκε στα πλαίσια μεταρρύθμισης και αναβάθμισης της δημόσιας υγείας και της λειτουργικής ενοποίησης των δημόσιων υποδομών περίθαλψης. Σκοπός του είναι η ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική κάλυψη των αναγκών του ελληνικού πληθυσμού και όσων διαμένουν στην Ελλάδα, μέσω της παροχής δωρεάν υπηρεσιών, απρόσκοπτα και ισότιμα σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική τους κατάσταση, μέσα από ενιαίες και αποκεντρωμένες δομές υγείας.
ΕΦΚΑΟ Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 2017 και είναι αποτέλεσμα ενοποίησης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που λειτουργούσαν στη χώρα μας πριν το 2017. Στον ΕΦΚΑ καταβάλλουν τις εισφορές τους όλοι οι εργαζόμενοι, είτε ως μισθωτοί, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι και λαμβάνουν την σύνταξη και την εφάπαξ παροχή τους όλοι οι συνταξιούχοι.
Ιατρικός φάκελοςΌλα τα έγγραφα που περιέχουν δεδομένα, εκτιμήσεις και πληροφορίες κάθε είδους σχετικά με την κατάσταση και την κλινική εξέλιξη του ασθενούς καθ’ όλη τη διαδικασία περίθαλψης.
Ιατρικώς αναγκαία περίθαλψηΗ ιατρικώς αναγκαία περίθαλψη αφορά σε ιατρική φροντίδα λόγω ξαφνικής ασθένειας ή τραυματισμού κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής στο εξωτερικό, όπως διακοπές, επαγγελματικό ταξίδι, οικογενειακές επισκέψεις ή σπουδές, που δεν μπορεί να αναβληθεί και που πρέπει να λάβετε για να αποτρέψετε την αναγκαστική επιστροφή στο σπίτι πριν από το τέλος της προγραμματισμένης διάρκειας της διαμονής σας. Η θεραπεία σε καμία περίπτωση δεν ήταν ο αρχικός λόγος για τη μετάβαση και διαμονή σας στο εξωτερικό.
ΙΦΕΤΤο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. είναι θυγατρική εταιρεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή, εισαγωγή και διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία δεν κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά από ιδιωτικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις, πλην όμως κρίνονται ως απολύτως απαραίτητα για την θεραπεία των ασθενών και την προστασία της δημόσιας υγείας. Επίσης, δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως η οργάνωση ενός ασφαλούς συστήματος διαχείρισης ως επικίνδυνων αποβλήτων των ληγμένων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων οικιακής χρήσης, καθώς και την ακτινοβόληση ιατροτεχνολογικών προϊόντων με γ’ ακτινοβολία.
Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού αφορούν όλους τους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή ασθένεια, μητρότητα, τα εργατικά ατυχήματα, τις επαγγελματικές ασθένειες, τις παροχές αναπηρίας, τις παροχές ανεργίας, τις οικογενειακές παροχές, τις παροχές σύνταξης και τα επιδόματα θανάτου.
Κανονισμός (ΕΚ) 987/2009Ευρωπαϊκός Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας.
ΚΕΝΚλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια ανά θεραπευτική κατηγορία παθήσεων. Από 1/1/2012, η τιμολόγηση βασίζεται σε έναν κωδικό με την κατηγορία της πάθησης του ασθενούς, στην οποία αντιστοιχεί ένα προκαθορισμένο ποσό αποζημίωσης για όλα τα νοσοκομεία.
Κράτος ΑσφάλισηςΤο κράτος − μέλος ΕΕ/ΕΟΧ ή Ελβετία όπου το φυσικό πρόσωπο είναι ασφαλισμένο ή διαθέτει δικαιώματα σε παροχές ασθενείας, σύμφωνα με τη νομοθεσία του συγκεκριμένου κράτους−μέλους.
Κράτος περίθαλψηςΤο κράτος − μέλος στο έδαφος του οποίου παρέχεται πραγματικά στον ασθενή η υγειονομική περίθαλψη. Σε περίπτωση τηλεϊατρικής, η υγειονομική περίθαλψη θεωρείται ότι παρέχεται στο κράτος − μέλος όπου ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης έχει την έδρα του.
Κράτη μέλη Ε.ΕΑυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία.
Κράτη μέλη ΕΟΧΟ Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) περιλαμβάνει τα κράτη-μέλη ΕΕ και τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.
Ν.4213/13 (ΦΕΚ Α΄/261)Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L88/45/ 4.4.2011) και άλλες διατάξεις.
Οδηγία 2011/24/ΕΕΟδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.
Οδηγία 2012/52/ΕΕΕκτελεστική Οδηγία 2012/52/ΕΕ της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν την αναγνώριση των ιατρικών συνταγών, οι οποίες εκδίδονται σε κράτη-μέλη ΕΕ/ΕΟΧ και εκτελούνται σε διαφορετικό κράτος-μέλος ΕΕ/ΕΟΧ (διασυνοριακές συνταγές).
Παροχές ΕΚΠΥΩς παροχές υγείας ΕΚΠΥ νοούνται: α. η πρόληψη και η προαγωγή της υγείας, β. η πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη, με τις διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις που περιλαμβάνει, γ. οι φυσιοθεραπευτικές πράξεις,
δ. η λογοθεραπεία, η εργοθεραπεία και η ψυχοθεραπεία σε ενήλικες, ε. η φαρμακευτική περίθαλψη, στ. η οδοντιατρική περίθαλψη (προληπτική, θεραπευτική, προσθετική), ζ. η λογοθεραπεία, η εργοθεραπεία, η ψυχοθεραπεία σε Παιδιά και Εφήβους, η. η νοσοκομειακή περίθαλψη, θ. η αποζημίωση αποκλειστικής νοσοκόμας σε δημόσια νοσοκομεία, ι. η αποζημίωση μετακίνησης ασθενών για ιατρικό σκοπό, ια. η αποζημίωση δαπανών τοκετού ιβ. η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ιγ. οι παροχές υγείας σε είδος σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και λοιπές χώρες, ιδ. η αποζημίωση θεραπευτικών μέσων και προθέσων, τεχνικών μέσων υγείας – πρόσθετη περίθαλψη, ιε. η αποζημίωση της λουτροθεραπείας, η χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας και κάθε άλλης αποζημίωσης που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ ή θα θεσπιστεί με νόμο, ιστ. Οι θεραπείες αποκατάστασης σε εξωτερικούς και νοσηλευόμενους ασθενείς.
Πάροχος υγειονομικής περίθαλψηςΚάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλος φορέας που παρέχει νόμιμα υγειονομική περίθαλψη στο έδαφος κράτους − μέλους.
ΠΕΔΥΠρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας συστάθηκε το 2014 στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και λειτουργεί υπό τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) της χώρας. Τα Κέντρα Υγείας και οι λοιπές Μονάδες παροχής
υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των Δ.Υ.Πε. αποτελούν τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ.
Προγραμματισμένη περίθαλψηΣτην περίπτωση προγραμματισμένης περίθαλψης, ταξιδεύετε στο εξωτερικό με σαφή σκοπό την πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες. Θεωρείται προγραμματισμένη η περίθαλψη ακόμα και όταν σκοπίμως συνδυάζεται με διακοπές εφόσον η περίθαλψη θα μπορούσε να ληφθεί πριν ή να αναβληθεί για μετά τις διακοπές. Σε πολλές περιπτώσεις, προκειμένου να καλυφθούν, μερικώς ή συνολικά, τα έξοδα από τον οικείο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, απαιτείται προηγούμενη έγκριση.
Προηγούμενη έγκρισηΗ προηγούμενη έγκριση χορηγείται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας του κράτους ασφάλισης για προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό, ειδικά σε περιπτώσεις που η περίθαλψη δεν παρέχεται στην Ελλάδα ή η παροχή της δεν είναι δυνατή στον ιατρικώς αποδεκτό χρόνο για την κατάσταση της υγείας σας.
Προσωρινό Πιστοποιητικό Αντικατάστασης (ΠΠΑ)Το Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) είναι ένα έντυπο ισοδύναμο με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας. Αντικαθιστά την ΕΚΑΑ σε περίπτωση που ο κάτοχός της την έχει ξεχάσει ή χάσει, ή σε περίπτωση που ο αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας αδυνατεί να χορηγήσει στον αιτούντα την ΕΚΑΑ πριν την αναχώρησή του. Έχει την ίδια χρήση με την ΕΚΑΑ.
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ)Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ή πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι η εξω-νοσοκομειακή περίθαλψη, η οποία περιλαμβάνει τις ιατρικές επισκέψεις, τις διαγνωστικές εξετάσεις, τις φυσιοθεραπείες, τα φάρμακα και γενικά τις υπηρεσίες που αφορούν στην προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της νόσου, τη διάγνωση, την θεραπεία, την ολοκληρωμένη φροντίδα και τη συνέχεια αυτής και δεν απαιτούν την εισαγωγή του ασφαλισμένου σε νοσηλευτικό ίδρυμα ως εσωτερικού ασθενή.
Σπάνιες παθήσειςΟι Σπάνιες Παθήσεις είναι ασθένειες που απειλούν τη ζωή ή επιφέρουν χρόνια αναπηρία. Χαρακτηρίζονται από χαμηλή συχνότητα εμφάνισης και μεγάλη ετερογένεια. Μια νόσος είναι σπάνια εφόσον προσβάλλει λιγότερα από 5 ανά 10.000 άτομα. Απαιτούν σφαιρική προσέγγιση βάσει συνδυασμένων δράσεων, ώστε να αποφεύγεται η υψηλή νοσηρότητα και η πρόωρη θνησιμότητα, και να βελτιώνονται οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες διαβίωσης των ασθενών.
ΥΠΕΥγειονομικές Περιφέρειες (7) στην Ελλάδα με σκοπό τον προγραμματισμό, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο στα όρια τους, της λειτουργίας όλων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
BREXITΤο Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ε.Ε στις 31 Ιανουαρίου 2020 κατόπιν δημοψηφίσματος του Βρετανικού λαού της 23ης Ιουνίου 2016, συνάπτοντας με την Ε.Ε συμφωνία αποχώρησης και συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας.
ORPHANETΤο Orphanet ιδρύθηκε στη Γαλλία το 1997 κατά την έλευση του Διαδικτύου, προκειμένου να συγκεντρώσει τη τεχνογνωσία σχετικά με τις σπάνιες ασθένειες, να βελτιώσει τη διάγνωση, τη φροντίδα και τη θεραπεία ασθενών με σπάνιες ασθένειες. Το Orphanet εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα δίκτυο 41 χωρών, εντός της Ευρώπης και σε ολόκληρο τον κόσμο και αναγνωρίζεται ως η επίσημη βάση δεδομένων για τις σπάνιες παθήσεις από το Ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Φεβρουαρίου 2024
  • GR
  • EN
  • Μετάβαση στο περιεχόμενο