……..

Τα κράτη μέλη της ΕΕ εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν μηχανισμοί για την προστασία των ασθενών και για την άσκηση ενδίκων μέσων σε περίπτωση βλάβης από υγειονομική περίθαλψη που παρασχέθηκε στο έδαφός τους. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τους ασθενείς για τη φύση και τις λεπτομέρειες εφαρμογής των σχετικών μηχανισμών μέσω των εθνικών σημείων επαφής διασυνοριακής περίθαλψης.

Όταν αναζητάτε θεραπεία στο εξωτερικό, βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία και τις διαδικασίες που πρέπει να εκτελεστούν ακόμα και για τους κινδύνους που συνεπάγονται. Ο πάροχος περίθαλψης οφείλει να σας ενημερώνει με σαφήνεια και ακρίβεια σχετικά με την ασφάλεια της περίθαλψης, τις επαγγελματικές άδειες του και την ασφαλιστική του κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης.

Σε περίπτωση βλάβης της υγείας σας ως αποτέλεσμα υγειονομικής περίθαλψης,  που λάβατε σε κράτος της ΕΕ, για παράδειγμα συνεπεία ιατρικού λάθους, έχετε το δικαίωμα να στραφείτε εναντίον του παρόχου περίθαλψης κάνοντας χρήση των διαδικασιών για την υποβολή παραπόνων και των μηχανισμών για την άσκηση ενδίκων μέσων σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους, στο οποίο λάβατε την περίθαλψη.

Το εθνικό σημείο επαφής διασυνοριακής περίθαλψης του κράτους στο οποίο λάβατε την περίθαλψη είναι σε θέση να σας πληροφορήσει για τα δικαιώματα σας στην περίπτωση πρόκλησης βλάβης.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Μαΐου 2021
  • GR
  • EN
  • Μετάβαση στο περιεχόμενο