………

Μια συνταγή για φάρμακα ή ιατροτεχνολογικά προϊόντα, που συνταγογραφούνται στην Ελλάδα μπορεί να αναγνωρίζεται σε οποιαδήποτε χώρα ΕΕ/ΕΟΧ. Ομοίως, μια συνταγή που συνταγογραφείται σε άλλη χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, για παράδειγμα ως συνέχεια μετεγχειρητικής αγωγής που λαμβάνεται στο εξωτερικό, μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιονδήποτε φαρμακοποιό στην Ελλάδα. Στην περίπτωση των διασυνοριακών συνταγών, ο ασθενής πληρώνει αρχικά το φαρμακευτικό προϊόν και ενδέχεται να έχει δικαίωμα αποζημίωσης από τον αρμόδιο φορέα στην χώρα ασφάλισής του.

Οι συνταγές, που εκδίδονται για ένα φαρμακευτικό προϊόν σε ένα κράτος – μέλος για ένα ασθενή, εμπίπτουν στην ισχύουσα εθνική του νομοθεσία και εκτελούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης της συνταγής. Οποιοιδήποτε περιορισμοί αναγνώρισης των ατομικών συνταγών απαγορεύονται, εκτός εάν αυτοί:

 • περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία και αναλογικά προς τη διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας και δεν εισάγουν διακρίσεις ή
 • βασίζονται σε θεμιτές και αιτιολογημένες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα, το περιεχόμενο ή τη δυνατότητα κατανόησης μιας ατομικής συνταγής.

Η ιατρική συνταγή που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος για έναν κατονομαζόμενο ασθενή θα αναγνωρίζεται γενικά στην Ελλάδα και θα μπορείτε να προμηθευτείτε το φαρμακευτικό προϊόν εάν έχει άδεια κυκλοφορίας. Στην περίπτωση αυτή, οι Έλληνες φαρμακοποιοί εφαρμόζουν την εθνική νομοθεσία και τους ενδεχόμενους περιορισμούς για τη διάθεση και διακίνηση φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Στην περίπτωση που θα προσκομίσετε διασυνοριακή συνταγή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, θα πρέπει να έχετε ενημερώσει σχετικά τον ιατρό, που θα συνταγογραφήσει, διότι η διασυνοριακή συνταγή θα πρέπει να ικανοποιεί κάποιες προϋποθέσεις ως προς το περιεχόμενό της, προκειμένου να αναγνωριστεί το φαρμακευτικό προϊόν και να μπορέσετε να το αγοράσετε. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να ζητήσετε από τον ιατρό, που συνταγογραφεί, να συμπληρώσει το έντυπο διασυνοριακής συνταγής, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ειδικότερα, ο ΕΟΠΥΥ παρέχει περισσότερες πληροφορίες στους εμπλεκόμενους επαγγελματίες υγείας (ιατρούς και φαρμακοποιούς, που ασκούν νόμιμα το επάγγελμά τους στην Ελλάδα) για την αναγνώριση, έκδοση και αποζημίωση διασυνοριακών συνταγών στις εγκυκλίους, που έχουν εκδοθεί το Νοέμβριο 2014 και το Νοέμβριο 2021 .

Υποχρεωτικές πληροφορίες για διασυνοριακές συνταγές φαρμάκων

 • Στοιχεία ταυτότητας ασθενούς: επώνυμο(-α) – όνομα(-τα) (ολογράφως, χωρίς συντομεύσεις ή αναγραφή μόνο αρχικών γραμμάτων)– ημερομηνία γέννησης.
 • Ημερομηνία έκδοσης της συνταγής.
 • Στοιχεία επαγγελματία υγείας που εξέδωσε τη συνταγή: επώνυμο – όνομα (ολογράφως χωρίς συντομεύσεις ή αναγραφή μόνο αρχικών γραμμάτων) – επαγγελματικός τίτλος – στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου ή φαξ και το διεθνές πρόθεμα) – επαγγελματική διεύθυνση (με το όνομα του αντίστοιχου κράτους – μέλους) – υπογραφή (ηλεκτρονική ή ψηφιακή).
 • Ταυτοποίηση συνταγογραφούμενου προϊόντος: κοινόχρηστη ονομασία – εμπορική ονομασία (για βιολογικό προϊόν ή εάν ο επαγγελματίας υγείας που εκδίδει τη συνταγή το θεωρεί ιατρικώς αναγκαίο, οπότε θα πρέπει να αναφέρονται εν συντομία οι λόγοι που δικαιολογούν τη χρήση εμπορικής ονομασίας) – φαρμακοτεχνική μορφή (δισκίο, εναιώρημα κλπ) – ποσότητα – δοσολογία – δοσολογικό σχήμα.

Υποχρεωτικές πληροφορίες για διασυνοριακές συνταγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων

 • Στοιχεία ταυτότητας ασθενούς: επώνυμο(-α) – όνομα(-τα) (ολογράφως, χωρίς συντομεύσεις ή αναγραφή μόνο αρχικών γραμμάτων)– ημερομηνία γέννησης.
 • Ημερομηνία έκδοσης της συνταγής.
 • Στοιχεία επαγγελματία υγείας που εξέδωσε τη συνταγή: επώνυμο – όνομα (ολογράφως χωρίς συντομεύσεις ή αναγραφή μόνο αρχικών γραμμάτων) – επαγγελματικός τίτλος – στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου ή φαξ και το διεθνές πρόθεμα) – επαγγελματική διεύθυνση (με το όνομα του αντίστοιχου κράτους – μέλους) – υπογραφή (ηλεκτρονική ή ψηφιακή).
 • Ταυτοποίηση συνταγογραφούμενου προϊόντος: κοινόχρηστη ονομασία.

…..

Ελληνικός εθνικός κόμβος διασυνοριακής ηλεκτρονικής υγείας (NCPeH) για γιατρούς και φαρμακοποιούς

Δυνάμει του άρθρου 23 του Ν. 4715/2020 (ΦΕΚ 149/Α/1-8-2020), η ΗΔΙΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις περί παροχής διασυνοριακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας, ορίστηκε ως Εθνικό Σημείο Επαφής Ηλεκτρονικής Υγείας, National Contact Point for eHealth (NCPeH).

Οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί μπορείτε να έχετε ηλεκτρονική πρόσβαση τόσο στην εκτέλεση συνταγής όσο και στο συνοπτικό ιστορικό υγείας πολιτών άλλων κρατών-μελών της ΕΕ πατώντας εδώ.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιουνίου 2022
 • GR
 • EN
 • Μετάβαση στο περιεχόμενο