……….

Στην ΕΕ το ποια χώρα καλύπτει την κοινωνική σας ασφάλιση εξαρτάται από την εργασιακή σας κατάσταση (μισθωτός, αυτο-απασχολούμενος, άνεργος, αποσπασμένος στο εξωτερικό, διασυνοριακός εργαζόμενος κ.λπ.) και από τη χώρα διαμονής σας – όχι από την ιθαγένειά σας. Ειδικοί όροι για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ισχύουν για κατηγορίες ασφαλισμένων. Bεβαιωθείτε ότι κατανοείτε πλήρως τα δικαιώματά σας και τις διαδικασίες που χρειάζεται να ακολουθήσετε.

Εάν εργάζεστε σε μια χώρα της ΕΕ και ζείτε σε άλλη, έχετε δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και στις δύο χώρες.

Φροντίστε να εγγραφείτε στη χώρα όπου εργάζεστε και ζητήστε το έντυπο S1 από τον ασφαλιστικό σας φορέα. Το έντυπο αυτό σας δίνει το δικαίωμα να λαμβάνετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα όπου ζείτε.

Με βάση την ασφάλισή σας, τα μέλη της οικογενείας σας έχουν επίσης δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εφόσον ζουν σε χώρα της ΕΕ/EOX και Ελβετία. Ωστόσο, αν είστε διασυνοριακός εργαζόμενος, που ζείτε σε μια χώρα της ΕΕ και εργάζεστε στη Δανία, την Ιρλανδία, την Κροατία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, την Ισλανδία ή τη Νορβηγία, η οικογένειά σας δικαιούται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην εν λόγω χώρα μόνο σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, όπως για περίθαλψη έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της διαμονής τους.

Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σας στο εθνικό σύστημα υγείας της χώρας που ζείτε μπορούν να σας παρέχουν τα εθνικά σημεία επαφής των κρατών μελών ΕΕ/ΕΟΧ.

Ως εργαζόμενος αποσπασμένος στο εξωτερικό για σύντομο χρονικό διάστημα (λιγότερο από 2 χρόνια), μπορείτε να παραμείνετε ασφαλισμένος στη χώρα προέλευσής σας (τη χώρα από την οποία αποσπαστήκατε).

Ζητήστε το έντυπο S1 από τον ασφαλιστικό σας φορέα στη χώρα προέλευσής σας. Έτσι, θα έχετε εσείς και η οικογένειά σας δικαίωμα σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά την παραμονή σας.

Μόλις φθάσετε στη χώρα στην οποία έχετε αποσπαστεί, προσκομίστε το έντυπο S1 στην αρμόδια υγειονομική αρχή.

Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σας στο εθνικό σύστημα υγείας της χώρας που ζείτε μπορούν να σας παρέχουν τα εθνικά σημεία επαφής των κρατών μελών ΕΕ/ΕΟΧ.

Αν είστε δημόσιος υπάλληλος και έχετε αποσπαστεί σε κράτος μέλος ΕΕ/ΕΟΧ ή στην Ελβετία, δικαιούστε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα όπου ζείτε.

Πρέπει να ζητήσετε το έντυπο S1 (πρώην έντυπο E106) από τον ασφαλιστικό σας φορέα της χώρας για την οποία εργάζεστε. Έτσι, θα έχετε εσείς και η οικογένειά σας δικαίωμα σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά την παραμονή σας στην χώρα απόσπασης.

Μόλις φθάσετε στη χώρα στην οποία θα εργαστείτε, προσκομίστε το έντυπο S1 στην αρμόδια υγειονομική αρχή.

Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σας στο εθνικό σύστημα υγείας της χώρας που ζείτε μπορούν να σας παρέχουν τα εθνικά σημεία επαφής των κρατών μελών ΕΕ/ΕΟΧ.

Εάν λαμβάνετε παροχές ανεργίας από μια χώρα της ΕΕ και αποφασίσετε να μετακινηθείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ για να αναζητήσετε εργασία, πρέπει να ζητήσετε την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) για σας και για τα μέλη της οικογένειάς σας πριν από την αναχώρησή σας.

Ωστόσο, η ΕΚΑΑ θα δώσει σε σας και την οικογένειά σας τη δυνατότητα πρόσβασης μόνο σε αναγκαία ιατρική περίθαλψη (π.χ. περίθαλψη έκτακτης ανάγκης) κατά την περίοδο που λαμβάνετε παροχές ανεργίας.

Εάν δεν είστε ασφαλισμένος σε καμία χώρα της ΕΕ και αποφασίσετε να μετακινηθείτε σε μια άλλη χώρα της ΕΕ για να αναζητήσετε εργασία, οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης θα αποφασίσουν ποιο σύστημα θα σας καλύπτει και θα χρειαστεί ενδεχομένως να αποκτήσετε ασφαλιστική κάλυψη για ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη στη χώρα στην οποία μετακινείστε.

Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σας στο εθνικό σύστημα υγείας της χώρας που ζείτε μπορούν να σας παρέχουν τα εθνικά σημεία επαφής των κρατών μελών ΕΕ/ΕΟΧ.

Μάθετε περισσότερα για την κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης στο εξωτερικό.

……….

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Τελευταία ενημέρωση: 7 Ιουνίου 2021
  • GR
  • EN
  • Μετάβαση στο περιεχόμενο