Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

………

(Κατ’ άρθρον 13 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε.) 2016/679 (ΓΚΠΔ))

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας : Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται το Εθνικό Σημείο Επαφής Διασυνοριακής Περίθαλψης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας “Ε.Σ.Ε.”,με έδρα την οδό Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι Αττική, 15123, e-mail ncp_gr@eopyy.gov.gr, τηλ.  210 8110935/6.

2. Σκοπός Επεξεργασίας : Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματά σας σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, κατόπιν αιτήσεώς σας.

3. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε : Όνομα, Επώνυμο, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, λοιπά στοιχεία που καταθέτετε στην αίτησή σας (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Διεύθυνση Κατοικίας κ.ά.).

4. Νομική Βάση Επεξεργασίας των δεδομένων: Οι νομικές βάσεις σύμφωνα με τις οποίες επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι οι εξής :

α) Άρθρο 6 Παρ. 1 Εδ. γ’ (ΓΚΠΔ): συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις του οργανισμού μας

β) Άρθρο 6 Παρ. 1 Εδ. α’ (ΓΚΠΔ): έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς

γ) Άρθρο 9 Παρ. 2 Περ. α΄ (ΓΚΠΔ): το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς

δ) Άρθρο 9 Παρ. 2 Περ. ε’ (ΓΚΠΔ): η επεξεργασία αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων

ε) Άρθρο 9 Παρ. 2 Περ. η’ (ΓΚΠΔ): η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους

5. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας : Ο Οργανισμός μας διατηρεί τα στοιχεία σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προς εσάς, για την εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεων του και έως την εκκαθάριση τυχόν εκατέρωθεν απαιτήσεων μας.

6. Αποδέκτες : Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς τη λήψη ρητής συγκατάθεσή σας.

7. Τα δικαιώματά σας : Τα δικαιώματα σας, που μπορείτε να υποβάλετε στον Οργανισμό μας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είναι : α) υποβολή αιτήματος για ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους β) εναντίωση στην επεξεργασία τους, γ) φορητότητα των δεδομένων σας, δ) όπου έχει δοθεί, δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης.

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Οργανισμού μας εταιρεία «Προωθημένα Συστήματα Εξυπηρέτησης Ε.Π.Ε.» στο e-mail dpo@eopyy.gov.gr, τηλ. 2106216997.  

Για οποιαδήποτε παράβαση αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,  Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30-210 6475600, www.dpa.gr . Για την πλήρη ενημέρωσή σας αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Οργανισμό μας παρακαλούμε ανατρέξτε στο https://www.eopyy.gov.gr/ConditionsOfUse.


Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιουνίου 2021
  • GR
  • EN
  • Μετάβαση στο περιεχόμενο