…….

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλονται συστηματικές και συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί η βελτίωση των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης στα κράτη μέλη, συνεκτιμώντας τις προόδους της διεθνούς ιατρικής επιστήμης, των νέων τεχνολογιών υγείας και των γενικώς αναγνωρισμένων βέλτιστων ιατρικών πρακτικών.

Τα κράτη μέλη ΕΕ και ΕΟΧ διασφαλίζουν ότι οι ασθενείς από άλλα κράτη μέλη, λαμβάνουν κατόπιν αιτήσεώς τους, πληροφορίες που αφορούν στα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας που ισχύουν στο έδαφός τους, καθώς και τους συγκεκριμένους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, στους οποίους εφαρμόζονται τα πρότυπα αυτά, προκειμένου να βοηθηθούν οι ασθενείς να κάνουν μια τεκμηριωμένη επιλογή όταν αναζητούν διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Ο πάροχος περίθαλψης θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές θεραπείας αλλά και το σύνολο των  δικών του λειτουργιών.

Συγκεκριμένα, ο πάροχος περίθαλψης οφείλει να παρέχει σαφή και πλήρη ενημέρωση, εφόσον το ζητήσετε,  σχετικά με:

  • τις διαφορετικές επιλογές θεραπείας,
  • τα πρότυπα ποιότητας της περίθαλψης και ασφάλειας των ασθενών στην εν λόγω εγκατάσταση,
  • τις άδειες και το καθεστώς καταχώρησής τους,
  • την ασφαλιστική του κάλυψη ή άλλους τρόπους ατομικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική του ευθύνη και
  • τα αναλυτικά τιμολόγια και τις σαφείς πληροφορίες για τις τιμές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, που εφαρμόζουν οι πάροχοι περίθαλψης στα κράτη-μέλη ΕΕ/ΕΟΧ, επικοινωνήστε με το εθνικό σημείο επαφής διασυνοριακής περίθαλψης του κράτους περίθαλψης.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Ιουνίου 2021
  • GR
  • EN
  • Μετάβαση στο περιεχόμενο