Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων μπορεί να διαφέρει από κράτος σε κράτος της ΕΕ. Είναι όμως βέβαιο ότι όλα τα κράτη της ΕΕ αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην αποτελεσματική προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδιαίτερα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής. Οι διατάξεις του Ενωσιακού δικαίου, των Οδηγίων 95/46/ΕΚ &2002/58/ΕΚ εγγυώνται ένα κοινό επίπεδο προστασίας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Το Εθνικό Σημείο Επαφής Διασυνοριακής Περίθαλψης του κράτους στο οποίο έλαβες την περίθαλψη είναι σε θέση να σε ενημερώσει σχετικά την εθνική νομοθεσία προστασίας των προσωπικών δεδομένων.