Προσωπικός Ιατρικός Φάκελος

Για την εξασφάλιση της συνέχειας της περίθαλψης, στην οποία υποβλήθηκες σε χώρα της ΕΕ, έχεις δικαίωμα σε γραπτή ή ηλεκτρονική ιατρική καταγραφή της εν λόγω θεραπείας και πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα αντίγραφο του φακέλου αυτού σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δε των οδηγιών 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ.

Εάν χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες, επικοινώνησε με το Εθνικό Σημείο Επαφής Διασυνοριακής Περίθαλψης του κράτους στο οποίο έλαβες την περίθαλψη.

TIP

Φρόντισε για την καταγραφή όλων των ιατρικών πράξεων, εξετάσεων και αποτελεσμάτων της περίθαλψης που λαμβάνεις από επαγγελματία υγείας σε κράτος της ΕΕ.