Γλωσσάρι

Διασυνοριακή συνταγή Συνταγή φαρμάκου ή ιατροτεχνολογικού βοηθήματος, η οποία εκδίδεται από ασκούντα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στον τομέα της υγείας και που έχει νόμιμη άδεια για το σκοπό αυτόν στο κράτος − μέλος όπου εκδίδεται η συνταγή.
Διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη Η υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται ή συνταγογραφείται σε κράτος − μέλος διάφορο από το κράτος−μέλος ασφάλισης.
ΕΚΠΥ Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΦΕΚ 3054/Β’/2012)
Έντυπο S2/E112 Έντυπο για προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ ή της ΕΖΕΣ. Δικαιούστε την ίδια περίθαλψη με τους κατοίκους της χώρας αυτής.
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή Ευρωπαίου ασφαλισμένου σε μια από τις 28 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας.
Ιατρικός φάκελος Όλα τα έγγραφα που περιέχουν δεδομένα, εκτιμήσεις και πληροφορίες κάθε είδους σχετικά με την κατάσταση και την κλινική εξέλιξη του ασθενούς καθ’ όλη τη διαδικασία περίθαλψης.
Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας.
Κανονισμός (ΕΚ) 987/2009 Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας.
ΚΕΝ Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ – DRGs) ανά θεραπευτική κατηγορία παθήσεων.Η τιμολόγηση βασίζεται σε έναν κωδικό με την κατηγορία της πάθησης του ασθενούς, στην οποία αντιστοιχεί ένα προκαθορισμένο ποσό αποζημίωσης για όλα τα νοσοκομεία.
Κράτος Ασφάλισης Το κράτος − μέλος όπου το πρόσωπο είναι ασφαλισμένο ή διαθέτει δικαιώματα σε παροχές ασθενείας, σύμφωνα με τη νομοθεσία του συγκεκριμένου κράτους − μέλους.
Κράτος θεραπείας Το κράτος − μέλος στο έδαφος του οποίου παρέχεται πραγματικά στον ασθενή η υγειονομική περίθαλψη. Σε περίπτωση τηλεϊατρικής, η υγειονομική περίθαλψη θεωρείται ότι παρέχεται στο κράτος − μέλος όπου ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης έχει την έδρα του.
Ν.4213/2013 (ΦΕΚ Α΄/261) Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου− λίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L88/45/ 4.4.2011) και άλλες διατάξεις.
Οδηγία 2011/24/ΕΕ Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.
Οδηγία 2012/52/ΕΕ Εκτελεστική Οδηγία 2012/52/ΕΕ της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν την αναγνώριση των ιατρικών συνταγών, οι οποίες εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη.
Πάροχος υγειονομικής περίθαλψης Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλος φορέας που παρέχει νόμιμα υγειονομική περίθαλψη στο έδαφος κράτους − μέλους.
Προηγούμενη έγκριση Η προηγούμενη έγκριση που χορηγείται από το κράτος μέλος ασφάλισης για την προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό.
Προσωρινό Πιστοποιητικό Αντικατάστασης (ΠΠΑ) Το πιστοποιητικό προσωρινής αντικατάστασης είναι ένα έγγραφο ισοδύναμο με την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας. Αντικαθιστά την κάρτα σε περίπτωση που ο κάτοχός της την έχει ξεχάσει ή χάσει, ή σε περίπτωση που ο αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας αδυνατεί να χορηγήσει στον αιτούντα την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας πριν την αναχώρησή του. Έχει την ίδια αξία με την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας.