Διασυνοριακή συνεργασία στην υγεία

Η διασυνοριακή συνεργασία στην υγεία αφορά στην ανάπτυξη περιφερειακών συνεργατικών έργων για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε περίθαλψη και την δόμηση συνεργειών μεταξύ των συστημάτων υγείας των κρατών σε όλη την Ευρώπη.
Στην πράξη, η διασυνοριακή συνεργασία στην υγεία:

  • στοχεύει στην διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτική περίθαλψη στις αστικές και αγροτικές συνοριακές περιοχές, ενθαρρύνοντας την αξιοποίηση από κοινού του ιατρικών υπηρεσιών, εξοπλισμού και δομών τις διασυνοριακές περιοχές,
  • ενθαρρύνει τη κινητικότητα των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας και,
  • οδηγεί στη ανάπτυξη ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για την κινητικότητα και τα δικαιώματα των ασθενών.
Τα τελευταία 28 χρόνια, η διασυνοριακή συνεργασία στην υγεία έχει αναπτύξει πολυάριθμες πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Interreg χρηματοδότησης.
Η προστασία και προαγωγή της υγείας παραμένει ευθύνη των κρατών. Παρ’ όλα αυτά, τα κράτη καλούνται να συνεργαστούν για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των παραμεθόριων πληθυσμών στα πλαίσια της Συνθήκης της Λισαβόνας (άρθρο 168) και της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή περίθαλψη.

cross-border

Από τη θεωρία στην πράξη. Ελληνικά παραδείγματα

Από τη θεωρία στην Πράξη. Ευρωπαϊκά παραδείγματα