Διασυνοριακές Συνταγές

Η ιατρική συνταγή που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος για έναν κατονομαζόμενο ασθενή θα αναγνωρίζεται γενικά στην Ελλάδα και θα μπορείς να προμηθευτείς το φαρμακευτικό προϊόν εάν έχει άδεια κυκλοφορίας.

Στην περίπτωση που θα προσκομίσεις διασυνοριακή συνταγή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, θα πρέπει να έχεις ενημερώσει σχετικά τον ιατρό, που θα συνταγογραφήσει, διότι η διασυνοριακή συνταγή θα πρέπει να ικανοποιεί κάποιες προϋποθέσεις ως προς το περιεχόμενό της.

Υποχρεωτικές πληροφορίες για φαρμακευτικά σκευάσματα:

  1. Στοιχεία ταυτότητας ασθενούς: επώνυμο(-α) – όνομα(-τα) (ολογράφως, χωρίς συντομεύσεις ή αναγραφή μόνο αρχικών γραμμάτων)– ημερομηνία γέννησης.

  2. Ημερομηνία έκδοσης της συνταγής.

  3. Στοιχεία επαγγελματία υγείας που εξέδωσε τη συνταγή: επώνυμο – όνομα (ολογράφως χωρίς συντομεύσεις ή αναγραφή μόνο αρχικών γραμμάτων) – επαγγελματικός τίτλος – στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου ή φαξ και το διεθνές πρόθεμα) – επαγγελματική διεύθυνση (με το όνομα του αντίστοιχου κράτους – μέλους) – υπογραφή (ηλεκτρονική ή ψηφιακή).

  4. Ταυτοποίηση συνταγογραφούμενου προϊόντος: κοινόχρηστη ονομασία – εμπορική ονομασία (για βιολογικό προϊόν ή εάν ο επαγγελματίας υγείας που εκδίδει τη συνταγή το θεωρεί ιατρικώς αναγκαίο, οπότε θα πρέπει να αναφέρονται εν συντομία οι λόγοι που δικαιολογούν τη χρήση εμπορικής ονομασίας) – φαρμακοτεχνική μορφή (δισκίο, εναιώρημα κλπ) – ποσότητα – δοσολογία – δοσολογικό σχήμα.

Υποχρεωτικές πληροφορίες για ιατροτεχνολογικά προϊόντα:

  1. Στοιχεία ταυτότητας ασθενούς: επώνυμο(-α) – όνομα(-τα) (ολογράφως, χωρίς συντομεύσεις ή αναγραφή μόνο αρχικών γραμμάτων)– ημερομηνία γέννησης.

  2. Ημερομηνία έκδοσης της συνταγής.

  3. Στοιχεία επαγγελματία υγείας που εξέδωσε τη συνταγή: επώνυμο – όνομα (ολογράφως χωρίς συντομεύσεις ή αναγραφή μόνο αρχικών γραμμάτων) – επαγγελματικός τίτλος – στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου ή φαξ και το διεθνές πρόθεμα) – επαγγελματική διεύθυνση (με το όνομα του αντίστοιχου κράτους – μέλους) – υπογραφή (ηλεκτρονική ή ψηφιακή).

  4. Ταυτοποίηση συνταγογραφούμενου προϊόντος: κοινόχρηστη ονομασία.

Εάν προσκομίσεις διασυνοριακή συνταγή στην Ελλάδα, θα αποζημιωθείς με το ίδιο ποσό σαν η συνταγογράφηση να είχε πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. Ενδεχομένως να υπάρχει ποσό συμμετοχής στη δαπάνη. Η συμμετοχή αποτελεί πάντα ιδιωτική δαπάνη και δεν αποζημιώνεται.