Διαδικασία παραπόνων σε περίπτωση βλάβης της υγείας

Σε περίπτωση βλάβης της υγείας σου ως αποτέλεσμα υγειονομικής περίθαλψης που έλαβες σε κράτος της ΕΕ, για παράδειγμα συνεπεία ιατρικού λάθους, έχεις το δικαίωμα να στραφείς εναντίον του παρόχου περίθαλψης κάνοντας χρήση των διαδικασιών για την υποβολή παραπόνων και των μηχανισμών για την άσκηση ενδίκων μέσων σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους, στο οποίο έλαβες την περίθαλψη.

Το Εθνικό Σημείο Επαφής Διασυνοριακής Περίθαλψης του κράτους στο οποίο έλαβες την περίθαλψη είναι σε θέση να σε πληροφορήσει για τα δικαιώματα σου στην περίπτωση πρόκλησης βλάβης.