Σχετικά με εμάς

Το eu-healthcare.eopyy.gov.gr είναι το Ελληνικό Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, μία πύλη πληροφοριών για τα δικαιώματα και τις επιλογές των ασθενών στην περίπτωση που χρειαστούν εκτάκτως ή επιλέξουν να αναζητήσουν υγειονομική περίθαλψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ασφαλισμένος πολίτης της ΕΕ/ΕΟΧ έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε ιατρική διάγνωση, ιατρική φροντίδα ή συνταγογράφηση σε κάθε άλλη χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ και την Ελβετία, με άλλα λόγια σε διασυνοριακή περίθαλψη.

Δύο πιθανοί δρόμοι:

Στο ενωσιακό δίκαιο υπάρχου δύο διαφορετικοί δρόμοι για την πρόσβαση των ασφαλισμένων σε περίθαλψη στο εξωτερικό με την ανάληψη του κόστους από τον εθνικό φορέα ασφάλισης υγείας:

1. οι Κανονισμοί (ΕΚ) 883/2004 και 987/2009 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και,
2. η Οδηγία 2011/24/EU για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή περίθαλψη

Με την Οδηγία 2011/24/ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε ένα δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής για τη Διασυνοριακή Περίθαλψη στα κράτη μέλη της ΕΕ, με σκοπό την ανταλλαγή και διάχυση των πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα και τις επιλογές των ασθενών όταν αναζητούν περίθαλψη σε χώρα της ΕΕ, άλλη από αυτή που είναι ασφαλισμένοι.

Μέσα από το δίκτυο των ΕΣΕ της ΕΕ, ο ασθενής μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με:

  • τα είδη και κατηγορίες περίθαλψης, που αποζημιώνονται,
  • την περίθαλψη που απαιτεί προηγούμενη έγκριση (όροι και προϋποθέσεις χορήγησης),
  • τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες επιστροφής εξόδων,
  • την έκδοση, αναγνώριση και εκτέλεση συνταγών που εκδίδονται σε ένα κράτος μέλος και εκτελούνται σε άλλο (διασυνοριακές συνταγές),
  • τα δικαιώματα των ασθενών,
  • τα στοιχεία επαφής των ΕΣΕ των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • τη διάκριση των δικαιωμάτων που παρέχει στους ασθενείς η Οδηγία 2011/24/ΕΕ και όσων απορρέουν από τους Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004 και 987/2009 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.
  • τα στοιχεία των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος, ή τυχόν περιορισμούς στη λειτουργία τους καθώς και το σύστημα ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης τους,
  • τα πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές ποιότητας της περίθαλψης και ασφάλειας του ασθενή και,
  • τις διαδικασίες υποβολής παραπόνων, τους μηχανισμούς άσκησης ενδίκων μέσων, τις νομικές και διοικητικές επιλογές για διευθέτηση διαφορών.

Το Ελληνικό ΕΣΕ έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί στη Δ/νση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων του ΕΟΠΥΥ, κατ΄ εφαρμογή του νόμου ενσωμάτωσης 4213/13 της Οδηγίας στην εθνική νομοθεσία.

Στο πλαίσιο των θεσμικών του ρόλων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ο ΕΟΠΥΥ είναι επίσης, Οργανισμός Σύνδεσης της Ελλάδας για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 σε ζητήματα απόδοσης δαπανών για παροχές ασθενείας σε είδος και αρμόδιος Φορέας του τόπου διαμονής ή κατοικίας για παροχές ασθενείας σε είδος σε προσωρινά διαμένοντες ή μόνιμα κατοικούντες στη χώρα μας Ευρωπαίους ασφαλισμένους. Επιπλέον, ο Οργανισμός συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά δίκτυα όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Απάτη και τη Διαφθορά στην Περίθαλψη (European Healthcare Fraud and Corruption Network- EHFCN) και συνεργάζεται με αρχές της ΕΕ σε θέματα υγείας.