Το διασυνοριακό νοσοκομείο της Cerdanya

Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Interreg III; Interreg IVA Γαλλία-Ισπανία 2007-2013
Συνολική επένδυση: EUR 28.615.385
Επένδυση της ΕΕ: EUR 16.600.000

Το Cerdanya είναι ένα απομακρυσμένο και ορεινό οροπέδιο στο γαλλο-ισπανικό σύνορο σε υψόμετρο 1200 μέτρων, όπου ο πληθυσμός μπορεί να αυξηθεί από 32.000 κατοίκους σε πάνω από 150.000 στην τουριστική περίοδο. Από ισπανικής πλευράς υπήρχε ένα νοσοκομείο στο Puigcerdu, άλλα δεν υπήρχε τρόπος επέκτασης. Από τη γαλλική πλευρά, η έκτακτη και μαιευτική φροντίδα θα μπορούσε να παρασχεθεί μόνο στο Perpignan, που απέχει περισσότερο από 100 χιλιόμετρα. Λόγω αυτής της απόστασης, ορισμένοι Γάλλοι ασθενείς πήγαιναν στα ισπανικά νοσοκομεία για υγειονομική περίθαλψη, πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο μίας υφιστάμενης νοσοκομειακής συμφωνίας μεταξύ των αντίστοιχων εθνικών αρχών. Αλλά αυτό ήταν μια πηγή διοικητικών, νομοθετικών και οικονομικών δυσχερειών.

The cross-border hospital at Cerdanya has been providing its services since 19 September 2014. With bi-national staff and patients, it is unique in Europe. Its day-to-day work entails continuous adaptations, whether to patient reimbursement procedures, employee status or healthcare procedures. There is no doubt that the project has led to some very specific progress in the field of European cooperation.

Το διασυνοριακό νοσοκομείο του Cerdanya παρέχει της υπηρεσίες του από τις 19 Σεπτεμβρίου 2014. Με το δι-εθνικό προσωπικό και τους ασθενείς είναι μοναδικό στην Ευρώπη. Η καθημερινή εργασία συνεπάγεται συνεχείς προσαρμογές, είτε σε διαδικασίες αποζημίωσης των ασθενών, σε καθεστώς εργαζομένων ή σε διαδικασίες υγειονομικής περίθαλψης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η κίνηση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών για το 2015 ανήλθε στους 24.000 ασθενείς. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το σχέδιο έχει οδηγήσει σε πολύ συγκεκριμένη πρόοδο στον τομέα της ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Εκτός από την κατασκευή και τη διαχείριση του νοσοκομείου, το σχέδιο αύξησε την αμοιβαιότητα και την συνεργασία μεταξύ των Γάλλων και των Ισπανών επαγγελματιών υγείας. Χάρη σε αυτή τη συνεργασία αναπτύχθηκαν άλλα έργα, όπως για παράδειγμα η εμφάνιση ενός διασυνοριακού κέντρου έρευνας για την κοινωνική και υγειονομική περίθαλψη που ενώνει τα πανεπιστήμια της Gerona και του Perpignan.

Ιστότοπος

Πηγή: European Cross-Border Cooperation on Health: Theory and Practice, European Commission
Study conducted by Eric Delecosse, Fabienne Leloup and Henri Lewalle